Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1226 JOSEPHUS 20 48 41.67%
1225 ROWCUT - Cắt bảng 9 31 29.03%
1224 MATRIX - Ma trận lớn nhất 9 19 47.37%
1223 WATERMOV - Chuyển nước 50 173 28.90%
1222 SUBREP - Xâu lặp 14 24 58.33%
1221 PRJCHAIN - Chuỗi dự án 58 239 24.27%
1220 MAXDIS - Khoảng cách lớn nhất 57 541 10.54%
1219 REMAINDER - Số dư 37 255 14.51%
1218 DIGIT - Tìm chữ số 25 100 25.00%
1217 CPAIRS - Cặp số 16 83 19.28%
1216 PQUERY - Dãy ngoặc 11 59 18.64%
1215 GROUPDIV - PHÂN NHÓM 24 55 43.64%
1214 DWLABYR - Mê cung 11 148 7.43%
1213 POOL - Bể bơi 30 99 30.30%
1212 DELARR - Xóa dãy 36 71 50.70%
1211 THREE - Ba số 2 9 22.22%
1210 SUMLR - Tổng đoạn 18 69 26.09%
1209 SQUARE - Hình vuông 5 46 10.87%
1208 PAY - Mua hàng 28 49 57.14%
1207 ORALTEST - Kiểm tra miệng 1 3 33.33%
1206 NETXOR - Mạng an toàn 6 13 46.15%
1205 NAUGHTY - Những chú bò tăng động 43 78 55.13%
1204 HRANK - Xếp hạng 2 13 15.38%
1203 CUTLINE - Cắt hàng 37 97 38.14%
1202 CTREE - Đếm cây 9 27 33.33%