Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
356 ISPRIME - Kiểm tra số nguyên tố 143 583 24.53%
522 ITBRCKTS - Truy vấn dãy ngoặc Version 1 19 36 52.78%
510 ITLINEUP – Bò xếp hàng 56 100 56.00%
509 ITQMAX – Truy vấn Maximum 78 158 49.37%
511 ITQPMAX – Truy vấn cặp lớn nhất 29 104 27.88%
508 ITRMQSEQ – Truy vấn Minimum trên dãy số 87 217 40.09%
2008 IZBORI 0 0 -
240 IZO - Tấm cách nhiệt 59 86 68.60%
2009 JEWEL 0 0 -
1054 JEWEL - Trang sức 14 26 53.85%
582 JEWELS - Chuỗi ngọc 49 175 28.00%
2001 JOB - Sắp xếp công việc 11 91 12.09%
1345 JOBBERY 7 18 38.89%
1576 JOBSET 1 1 100.00%
1226 JOSEPHUS 20 48 41.67%
820 JUMP - Nhảy về đích 23 131 17.56%
2006 JUMPER 0 0 -
857 JUMPING - Khỉ con học nhảy 7 15 46.67%
2081 JUSTINBIEBER 0 0 -
1270 KAMP 5 20 25.00%
2177 KANGAROO 0 0 -
200 KANGAROO - Bước nhảy KANGAROO 75 143 52.45%
1544 KARA - Karaoke 61 162 37.65%
2178 KBASE 0 0 -
1451 KDIV - Chia hết 6 11 54.55%