Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
333 MK121AMS – Số Amstrong 11 28 39.29%
1103 TABLE 11 24 45.83%
638 VMACHINE 11 24 45.83%
1407 HTMAX 11 87 12.64%
908 SHELVES - Tủ tài liệu 11 18 61.11%
5006 PLUS 11 23 47.83%
5007 TONGUOC 11 14 78.57%
414 BIGSEQ - Dãy số 11 49 22.45%
1442 STEP - Điệu nhảy 11 37 29.73%
1443 BOWLING 11 45 24.44%
1444 SQUARE - Tìm hình vuông 11 47 23.40%
1447 ROADS - Đường hoa 11 38 28.95%
1449 QSEQ - Truy vấn trên dãy 11 59 18.64%
2229 BANK 11 17 64.71%
1462 CITIES 11 40 27.50%
5052 MINSTR - Xâu nhỏ nhất 11 39 28.21%
1214 DWLABYR - Mê cung 11 148 7.43%
1236 SMAX - Diện tích lớn nhất 11 21 52.38%
1503 TREEAGAIN - Lại trồng cây 11 40 27.50%
1248 BIT - Phép toán thao tác bit 11 74 14.86%
486 HCARDGAME – Bốc bài (bản khó) 11 35 31.43%
232 RELATION - Bội số 11 36 30.56%
2027 ROOK1 - Quân xe 1 11 33 33.33%
1027 EDGES - Liên thông mạnh 10 44 22.73%
1548 TABLE - Bảng nhỏ nhất 10 73 13.70%