Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1541 NMGRAPH 4 33 12.12%
5151 SQUARESEQ 21 33 63.64%
5154 HKDATA 4 33 12.12%
1325 SPLITSEQ - Chia dãy 11 33 33.33%
1071 AIRPORTS - Xây dựng sân bay 6 33 18.18%
1096 ROBOTS 0 33 0.00%
1353 VACATION - Xử lý yêu cầu 8 33 24.24%
597 TWOPATH - Hai tuyến đường 19 33 57.58%
888 MAYUI - Máy ủi 23 33 69.70%
5017 MAXDIG - Chữ số lớn nhất 29 33 87.88%
5034 TACHTU - Tách các từ 27 33 81.82%
5058 CANDY - Chia kẹo 30 33 90.91%
2018 ATM 14 33 42.42%
2027 ROOK1 - Quân xe 1 11 33 33.33%
1011 SUMSEQ - Tổng lớn nhất 9 33 27.27%
1017 CUT - Chia quà 14 33 42.42%
1018 ACTIVITY - Trò chơi tập thể 15 33 45.45%
252 CHOOSE2 - Chọn hình Ver 2 9 33 27.27%
2345 XOROCC 2 32 6.25%
2350 KMEMBER 10 32 31.25%
1355 TRICOUNT - Đếm số tam giác 9 32 28.13%
622 3DGEOMETRY - Khoảng cách 3D 16 32 50.00%
900 NCODERS - Tượng đài 17 32 53.13%
648 BTOWER 8 32 25.00%
1432 CENTRE - TRUNG TÂM KINH TẾ 10 32 31.25%