Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
709 CD2B20 - Cân đĩa 9 18 50.00%
1224 MATRIX - Ma trận lớn nhất 9 19 47.37%
1225 ROWCUT - Cắt bảng 9 31 29.03%
1484 BONUS - Phần thưởng 9 36 25.00%
1231 DOMINO 9 39 23.08%
1239 PIN 9 19 47.37%
1260 DABSTR 9 16 56.25%
1010 BRACKET - Dãy ngoặc 9 21 42.86%
1014 VALG - Giá trị lớn nhất của đồ thị 9 22 40.91%
2043 SỐ FIBONACCI 9 53 16.98%
1278 WALKING - Chạy bộ 9 21 42.86%
1027 EDGES - Liên thông mạnh 10 44 22.73%
1293 DRAGONPARK - Công viên Rồng 10 47 21.28%
1306 ATHLETIC - Tập thể thao 10 25 40.00%
1310 TRANSPOR - Vận tải 10 34 29.41%
1056 RSELECT - Chọn Robot 10 35 28.57%
1312 SEQ 10 29 34.48%
1313 GRAPH 10 18 55.56%
2350 KMEMBER 10 32 31.25%
1337 DIV4 - Chia dãy 10 67 14.93%
578 TICKET - Đổi vé 10 14 71.43%
1091 BRIDGES - Cầu khỉ 10 35 28.57%
1348 PETROL - Trạm bơn xăng 10 18 55.56%
1104 KSTR 10 23 43.48%
596 EMPIRE - Xây dựng đế chế 10 16 62.50%