Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
2295 DIVINAT 2 2 100.00%
1272 SUMA 2 5 40.00%
1529 SHOES - Arranging Shoes 2 2 100.00%
1274 ISLAND 2 2 100.00%
1530 SPLIT - Split the Attractions 2 2 100.00%
2042 EXAM - Làm bài thi 2 19 10.53%
1531 RECT - Rectangles 2 2 100.00%
1533 VISION - Vision Program 2 3 66.67%
2301 MATRIX 2 3 66.67%
2316 DICE 1 1 100.00%
1549 LCA - Cha chung "lớn" nhất 1 6 16.67%
1550 COOLMAC - Đồ bảo hộ 1 1 100.00%
1295 KINGDOM 1 5 20.00%
2319 LADDER 1 5 20.00%
1554 DECOR - Trang trí cây thông 1 4 25.00%
23 HY016 1 6 16.67%
2085 CARDRM 1 3 33.33%
1320 STOVE 1 3 33.33%
1576 JOBSET 1 1 100.00%
1577 GROUP - Chia nhóm 1 3 33.33%
2347 DIVIDED 1 7 14.29%
2349 GGRAPH 1 2 50.00%
1081 VIRUS - Virus biến dạng 1 15 6.67%
2105 BALL 1 1 100.00%
1347 BMAZE 1 61 1.64%