Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1427 FLOW - Luồng cực đại trên mạng 2 14 14.29%
2205 COLLATZ 2 6 33.33%
1190 SUMAREA - Tổng diện tích 2 9 22.22%
2219 PALIND 2 2 100.00%
1211 THREE - Ba số 2 9 22.22%
1471 WOOD - Căt gỗ 2 24 8.33%
2240 FLOWER 2 6 33.33%
1487 TYPING - Luyện gõ phím 2 20 10.00%
2000 APPLE 2 22 9.09%
2005 HIGHWAY 2 18 11.11%
1494 ORGANIZATION - Khảo sát các tổ chức 2 37 5.41%
1245 NSTR - Số lượng xâu 2 7 28.57%
2279 HOUSE 2 4 50.00%
2281 CHESS 2 5 40.00%
2284 PHOTO 2 4 50.00%
2286 EVENUP 2 7 28.57%
1263 MEDIAN - Trung vị 2 2 100.00%
2037 TABLELETTER 2 4 50.00%
2295 DIVINAT 2 2 100.00%
1272 SUMA 2 5 40.00%
1529 SHOES - Arranging Shoes 2 2 100.00%
1274 ISLAND 2 2 100.00%
1530 SPLIT - Split the Attractions 2 2 100.00%
2042 EXAM - Làm bài thi 2 19 10.53%
1531 RECT - Rectangles 2 2 100.00%