Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
645 BIGGER 30 54 55.56%
693 ANCES - Nút cha chung gần nhất 30 86 34.88%
5058 CANDY - Chia kẹo 30 33 90.91%
707 CD2B18 - Nguồn của số nguyên 30 48 62.50%
1000 WALL - Sửa hàng rào 30 83 36.14%
1262 LISTAB 30 112 26.79%
502 SALEMON – Buôn dưa lê 30 91 32.97%
1035 SCHOOL - Đến trường 31 61 50.82%
24 HY017 - Xây đường 31 69 44.93%
306 TTPTB2 – Phương trình bậc hai 31 201 15.42%
588 HALCHEMY - Giả kim thuật 31 80 38.75%
635 AVG3NUM 31 34 91.18%
5010 FIB - Dãy số Fibonacci 31 65 47.69%
663 RBPOINT2 31 80 38.75%
412 BIGFIBO - Dãy số Fibonacci 31 102 30.39%
676 DSUM 31 43 72.09%
1475 CONVOL - Tích chập 31 100 31.00%
459 SPACECNT - Đếm dấu cách 31 41 75.61%
1241 TSP - Bài toán người du lịch 31 174 17.82%
817 TEAM - Đội hình thi đấu 32 121 26.45%
1077 FIXSTR - Dãy ngoặc đúng 32 235 13.62%
849 SHIPPING - Vận chuyển hàng 32 54 59.26%
1368 ONECYC - Thêm chu trình 32 100 32.00%
621 POSIPROD - Tích dương 32 49 65.31%
633 COUNT 32 122 26.23%