Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
335 DKDAUCUOI – Chữ số đầu và chữ số cuối 152 306 49.67%
334 DKSUMDIG – Tổng các chữ số 152 215 70.70%
333 MK121AMS – Số Amstrong 10 23 43.48%
332 MK119SNT – Đếm số nguyên tố 186 613 30.34%
331 MK63BCNN – Bội chung nhỏ nhất 73 148 49.32%
330 MK62UCLN – Ước chung lớn nhất 104 180 57.78%
329 MK42SUM – Số số hạng 24 52 46.15%
328 MK41PHANSO – Liên phân số 40 71 56.34%
327 MK35SQRT – Căn bậc hai (3) 45 66 68.18%
326 MK34SQRT – Căn bậc hai (2) 49 141 34.75%
325 MK33SQRT – Căn bậc hai 54 91 59.34%
324 MK30SOHOC – Số hoàn thiện 37 173 21.39%
323 MK29SOHOC – Ước số (4) 61 246 24.80%
322 MK23SOHOC – Đếm ước nguyên dương 76 165 46.06%
321 MK21SOHOC – Tổng ước 2 96 299 32.11%
320 MK20SOHOC – Liệt kê ước nguyên dương 60 216 27.78%
319 MK16SUM – Tính tổng version 7 34 84 40.48%
318 MK15SUM – Tính tổng version 6 73 247 29.55%
317 MK12SUM – Đa thức 11 103 10.68%
316 MK6SUM – Tính tổng version 4 77 245 31.43%
315 MK5SUM – Tính tổng nghịch đảo lẻ 56 214 26.17%
314 MK3SUM1 – Tính tổng nghịch đảo 70 354 19.77%
313 TTDATE2 – Đổi thời gian 59 104 56.73%
312 TTSUM3 – Tính tổng version 3 127 281 45.20%
311 TTSUM2 – Tính tổng version 2 148 274 54.01%