Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
335 DKDAUCUOI – Chữ số đầu và chữ số cuối 162 322 50.31%
311 TTSUM2 – Tính tổng version 2 159 301 52.82%
543 SPANNING – Cây khung 157 308 50.97%
405 APOWERN -Tính lũy thừa 153 378 40.48%
396 BTCANDY - Chia kẹo 147 294 50.00%
356 ISPRIME - Kiểm tra số nguyên tố 145 590 24.58%
330 MK62UCLN – Ước chung lớn nhất 144 242 59.50%
358 PRIMEFCT - Phân tích ra thừa số nguyên tố 142 317 44.79%
423 DPBONUS – Phần thưởng ý nghĩa 136 231 58.87%
312 TTSUM3 – Tính tổng version 3 135 297 45.45%
437 DPHALL – Xếp lịch hội trường 131 355 36.90%
300 TTHCN1 – Hình chữ nhật version 1 131 288 45.49%
387 BFIBONACCI - Tính số FIBONACCI 130 586 22.18%
512 BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con 122 276 44.20%
385 BNUMMULT - Nhân hai số lớn 118 267 44.19%
390 LKBRACKET - Sinh các dãy ngoặc đúng 112 229 48.91%
443 DPLIQ2 – Dãy con tăng dài nhất 2 112 312 35.90%
321 MK21SOHOC – Tổng ước 2 108 319 33.86%
426 DPLATGACH – Lát gạch 107 212 50.47%
440 THUHOACH – Thu hoạch mùa 106 307 34.53%
400 PERFECT - Cặp đôi hoàn hảo 101 249 40.56%
386 BFACTOR - Tính giai thừa 101 281 35.94%
439 DPTICKET – Xếp hàng mua vé 101 172 58.72%
500 HWOODCUT – Cắt gỗ 99 325 30.46%
488 DPLIQ3 – Dãy con tăng dài nhất (Bản TB) 98 222 44.14%