Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1106 BOARD - Bảng số 3 52 5.77%
1105 MINE - Xây đập giữ vàng 18 151 11.92%
1104 KSTR 10 23 43.48%
1103 TABLE 11 24 45.83%
1102 NPAIRS 5 7 71.43%
1101 LIONDANCE - Múa lân 3 24 12.50%
1100 SEQUENCE - Xây dựng dãy số 1 42 2.38%
1099 TABLE - Phá game 14 59 23.73%
1098 MODULO 2 9 22.22%
1097 ICECREAM 6 37 16.22%
1096 ROBOTS 0 33 0.00%
1095 SODUKU 0 3 0.00%
1094 SYM 4 45 8.89%
1093 SIMPLEGRAPH 11 18 61.11%
1092 FFILL - Tô màu 20 174 11.49%
1091 BRIDGES - Cầu khỉ 10 35 28.57%
1090 PUNCH - Bìa đục lỗ 28 66 42.42%
1089 CAVERN - Chuyển hộp 2 42 4.76%
1088 ANTS - Tổ kiến 15 85 17.65%
1087 NET - Đường truyền quan trọng 65 216 30.09%
1086 SHORTEST - Đường đi ngắn nhì 25 119 21.01%
1085 GCD - Truy vấn GCD 2 4 50.00%
1084 PATH - Đường đi ngắn thứ k 12 40 30.00%
1083 FOUNTAIN - Đài phun nước 3 6 50.00%
1082 BALANCED - Giao thông cân bằng 29 69 42.03%