Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1299 RACING 7 24 29.17%
1045 SXOR - Tổng XOR lớn nhất 7 18 38.89%
1301 XCLOSEST - Cặp điểm gần nhất 7 20 35.00%
1309 SUBNUMS - Tổng các số con 7 9 77.78%
1058 M - Chữ M 7 26 26.92%
547 KNIGHTPATH – Đường đi quân mã 7 25 28.00%
1315 STATUES - Bán tượng 7 10 70.00%
1063 ARRANGE - Chuyển sỏi 7 47 14.89%
2348 FOOTBALL 7 13 53.85%
829 PAGODA - Famous Pagoda 7 42 16.67%
10046 [OLP 2018 kc] #WIFIPASS mật khẩu wifi 7 22 31.82%
1345 JOBBERY 7 18 38.89%
1346 PERM 7 41 17.07%
1108 LPAIR - Nối điểm 7 10 70.00%
853 DISTK - Khoảng cách K trên cây 7 14 50.00%
2135 ACCEPTED 7 10 70.00%
857 JUMPING - Khỉ con học nhảy 7 15 46.67%
1114 DIAGONAL - Trội chéo 7 13 53.85%
1374 SHUFFLE - Ngẫu nhiên 7 10 70.00%
95 BITFLIP – Đảo bit 7 15 46.67%
1121 WALKING - Đi bộ 7 13 53.85%
1377 TRIANGLE - Diện tích tam giác 7 18 38.89%
869 BOXES - Hộp đựng tiền 7 29 24.14%
1385 SUMPRODUCT - Tổng và tích 7 14 50.00%
1391 DGRAPH - Nhiễu mạng 7 10 70.00%