Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
2165 MATCHES 0 0 -
1536 MATH 8 36 22.22%
2301 MATRIX 2 3 66.67%
1227 MATRIX - Ma trận đơn vị 15 56 26.79%
1224 MATRIX - Ma trận lớn nhất 9 19 47.37%
410 MATRIXMUL - Nhân ma trận 16 38 42.11%
411 MATRIXPOW - Lũy thừa ma trận 27 100 27.00%
1117 MATRIXSEARCH 17 47 36.17%
5028 MAXAREA - Số lớn nhất trong hình chữ nhật con 34 60 56.67%
505 MAXAREA – Hình chữ nhật có diện tích lớn nhất 26 57 45.61%
5019 MAXARR - Số lớn nhất 77 113 68.14%
350 MAXCOUNT – Phần tử xuất hiện nhiều nhất 49 146 33.56%
636 MAXDIFF 56 79 70.89%
5017 MAXDIG - Chữ số lớn nhất 29 33 87.88%
5066 MAXDIGIT - Chữ số lớn nhất 33 48 68.75%
1220 MAXDIS - Khoảng cách lớn nhất 57 541 10.54%
127 MAXFLOW - Luồng cực đại trên mạng 16 207 7.73%
10035 MAXMED - Số trung vị lớn nhất 15 57 26.32%
5084 MAXPALIN - Xâu đối xứng 35 118 29.66%
262 MAXSEQ - Dãy con có tổng lớn nhất 47 113 41.59%
2231 MAXSUM 0 2 0.00%
601 MAXSUM - Đoạn con có tổng lớn nhất 140 367 38.15%
204 MAXTRI - Số lớn nhất tạo thành 93 149 62.42%
888 MAYUI - Máy ủi 24 34 70.59%
416 MBACTERIA - Phát hiện về vi khuẩn 9 17 52.94%