Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1024 COMNET - Truyền tin 14 47 29.79%
5 DATE - Đoán ngày 14 68 20.59%
1034 MEDIAN - Trung vị 14 31 45.16%
2059 BITSTR 14 29 48.28%
1292 BUREAUC - Quan liêu 14 30 46.67%
2064 LAKE - HỒ NƯỚC 14 43 32.56%
1304 POINLINE - Điểm thuộc đoạn thẳng 14 26 53.85%
1054 JEWEL - Trang sức 14 26 53.85%
549 MSTONES – ROBOT sơn cột cây số 14 26 53.85%
810 MINSUM - Tổng nhỏ nhất 14 46 30.43%
831 MINING - Đào vàng 14 71 19.72%
1099 TABLE - Phá game 14 59 23.73%
854 DIAMETER - Đường kính của cây 14 23 60.87%
92 MSB – Bit cao nhất 14 18 77.78%
1373 SUBKGCD - Ước dãy 14 37 37.84%
630 REPALIND 14 28 50.00%
135 GCONVEX – Bao lồi của tập điểm 14 236 5.93%
649 TRAVELAB 14 24 58.33%
413 MTSEQ - Dãy số 14 48 29.17%
671 TABWALK 14 24 58.33%
1476 SWEETS - Chia kẹo 14 171 8.19%
1222 SUBREP - Xâu lặp 14 24 58.33%
1500 GARDEN - Vườn cây 14 92 15.22%
2018 ATM 14 33 42.42%
1257 SUBSEQ - Min - Max - Length 14 61 22.95%