Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
462 ARRAY2 - Dãy số 2 28 36 77.78%
227 ARRAYM - Tăng đầu giảm cuối 46 154 29.87%
668 ART 5 16 31.25%
382 ARTTEAMS - Đội văn nghệ 37 75 49.33%
1514 ASPAL - Số siêu đối xứng 5 14 35.71%
2247 ASSEMBLE 0 0 -
1422 ASSIGN - Phân công 3 18 16.67%
1306 ATHLETIC - Tập thể thao 10 25 40.00%
2018 ATM 14 33 42.42%
2325 AUDITION 9 12 75.00%
669 AURORA 0 0 -
2186 AUTOCORRECT 0 0 -
2083 AUTOMATON 0 0 -
653 AVERAGE 5 87 5.75%
1193 AVERTREE - Chiều cao trung bình của cây 27 178 15.17%
635 AVG3NUM 25 26 96.15%
364 AWARDS - Trao giải 40 99 40.40%
2002 BABY - JustinBieber 3 4 75.00%
2048 BABYLONTOWER 8 15 53.33%
1428 BACKUP - Sao lưu dữ liệu 0.00%
2197 BAKING 0 0 -
1082 BALANCED - Giao thông cân bằng 26 64 40.63%
1194 BALANCED - Giao thông cân bằng 9 26 34.62%
2105 BALL 1 1 100.00%
2161 BALLDROP 0 5 0.00%