Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#34899 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 40 ms 356 K C++ 17 / 351 B hieudan-chuyenlethanhtong 2021-04-16 3:03:53
#68208 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 42 ms 352 K C++ 11 / 349 B ThMinh 2022-01-06 9:06:12
#102286 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 29 ms 356 K C++ / 344 B Đặng Phước Đức 2022-11-16 7:41:15
#34900 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 35 ms 384 K C++ 17 / 335 B hoanglong-chuyenlethanhtong 2021-04-16 3:05:30
#36388 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 30 ms 488 K C++ / 335 B Đặng Thái Sơn 2021-05-07 3:32:34
#95719 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 33 ms 356 K C++ 17 / 328 B Maii 2022-10-20 1:07:38
#72759 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 43 ms 368 K C++ / 310 B PAT 2022-02-11 18:12:39
#48304 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 44 ms 356 K C++ / 301 B hm123 2021-09-18 14:53:48
#102270 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 37 ms 1132 K C++ 11 / 290 B Dương Tấn Khôi 2022-11-16 4:06:21
#15644 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 33 ms 344 K C++ 17 / 273 B Đủ 2020-11-16 8:41:58
#102278 #420. DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) Accepted 100 32 ms 396 K C++ 14 / 269 B Nguyễn Khải Hoàn 2022-11-16 7:33:01


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: