Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#67238 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 30 ms 384 K C++ / 1 K cuberlong 2021-12-31 9:23:25
#123815 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 31 ms 4168 K C++ 17 / 718 B Nguyễn Duy Anh 2023-03-01 9:26:41
#127664 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 32 ms 4280 K C++ 17 / 882 B TKduybich 2023-03-17 8:45:56
#123805 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 33 ms 4220 K C++ 17 / 716 B Nguyễn Mạnh Dũng 2023-03-01 9:19:31
#123795 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 34 ms 4220 K C++ 17 / 1 K Trùm CUỐI 2023-03-01 9:14:55
#63884 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 34 ms 4220 K C++ 17 / 961 B Ta Minh Kien 2021-12-16 11:23:56
#123798 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 35 ms 4216 K C++ 17 / 718 B Phạm Thanh Lam 2023-03-01 9:15:23
#123802 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 35 ms 4220 K C++ 17 / 718 B Ninh Anh Vũ 2023-03-01 9:16:11
#123803 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 36 ms 4168 K C++ 17 / 778 B Đặng Huyền Trân 2023-03-01 9:16:44
#123820 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 36 ms 4220 K C++ 17 / 844 B Nguyễn Tuấn Anh 2023-03-01 9:30:41
#63799 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 37 ms 4220 K C++ 17 / 701 B Nguyễn Minh Đức 2021-12-16 9:13:34
#123581 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 37 ms 4192 K C++ 17 / 709 B Nguyễn Quốc Việt 2023-03-01 4:36:04
#123800 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 37 ms 4268 K C++ 17 / 664 B R 2023-03-01 9:15:54
#44236 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 39 ms 4160 K C++ 11 (NOI) / 6 K Durex+_+ 2021-08-16 15:27:16
#84527 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 39 ms 4304 K C++ 17 / 1 K NMD 2022-05-23 9:08:44
#71051 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 39 ms 6612 K C++ 14 / 1 K . 2022-02-05 17:36:31
#75720 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 40 ms 4224 K C++ 11 / 954 B Xuân 2022-02-26 9:18:00
#75602 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 40 ms 4308 K C++ / 519 B PAT 2022-02-25 19:17:45
#123742 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 41 ms 8192 K C++ 11 (Clang) / 2 K MathK27 2023-03-01 8:24:50
#67237 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 41 ms 8252 K C++ 14 / 738 B Lê Bình Minh 2021-12-31 9:19:37
#40174 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 42 ms 4180 K C++ 14 / 862 B vuvanhung 2021-06-28 10:32:54
#67213 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 43 ms 4320 K C++ 11 / 998 B Lưu Chí Quân 2021-12-31 9:02:35
#64050 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 44 ms 4296 K C++ 17 / 2 K Vũ Giang 2021-12-16 15:30:46
#60947 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 44 ms 5464 K C++ 11 / 933 B LAM DEP TRAI 2021-12-03 16:15:50
#67228 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 44 ms 8264 K C++ 17 / 1 K Huỳnh Tấn Phúc 2021-12-31 9:10:30
#61056 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 44 ms 5500 K C++ 14 / 931 B DEATH 2021-12-04 12:53:32
#105699 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 45 ms 4868 K C++ 17 / 2 K Trần Hoàng Tuấn Hưng 2022-11-28 9:05:12
#67200 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 45 ms 8156 K C++ 17 / 3 K Le Gia Khanh dep trai 2021-12-31 8:51:14
#6597 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 46 ms 4288 K C++ 17 / 912 B Phạm Thế Phong 2020-05-02 14:24:17
#131060 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 46 ms 8188 K C++ 17 / 896 B Sái Công Minh 2023-04-05 4:04:13
#43448 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 49 ms 10508 K C++ 14 / 870 B Hà Hoàng Hiệp 2021-08-07 12:31:46
#67223 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 50 ms 4212 K C++ 17 / 1019 B huỳnh anh tuấn 2021-12-31 9:07:45
#67227 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 50 ms 8188 K C++ 17 (Clang) / 675 B Phan Ngọc Thức 2021-12-31 9:09:58
#67214 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 50 ms 4280 K C++ / 949 B Hà Minh Hiếu 2021-12-31 9:02:56
#67191 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 51 ms 8188 K C++ 17 / 767 B Phan Tuấn Khang 2021-12-31 8:44:24
#47971 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 60 ms 4304 K C++ 11 / 586 B hihihi1 2021-09-16 11:31:16
#67203 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 60 ms 8164 K C++ 11 / 2 K võ đăng khoa 2021-12-31 8:55:54
#109531 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 60 ms 8288 K C++ 17 / 1006 B Akiet 2022-12-09 7:50:18
#83604 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 61 ms 8368 K C++ 17 / 636 B TH? 2022-05-12 15:32:10
#67074 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 91 ms 16380 K C++ 17 / 1 K Trương Tuấn Tú 2021-12-30 13:57:26
#71027 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 96 ms 8280 K C++ 17 (Clang) / 756 B Nguyễn Minh Chí 2022-02-05 8:10:42
#45366 #427. DPKMAI – Mua hàng khuyến mại Accepted 100 103 ms 16164 K C++ 14 / 1 K always tle 2021-08-25 9:05:13


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: