Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#115394 #5035. SUBSTR - Xâu con Accepted 100 11 ms 260 K C++ 11 (NOI) / 317 B Durex+_+ 2023-01-12 4:35:28
#104527 #5035. SUBSTR - Xâu con Accepted 100 19 ms 256 K C++ (NOI) / 175 B Phùng Nhật Minh 2022-11-24 7:50:21
#104492 #5035. SUBSTR - Xâu con Accepted 100 19 ms 308 K C++ (NOI) / 161 B Phạm Thanh Lam 2022-11-24 7:41:07
#104534 #5035. SUBSTR - Xâu con Accepted 100 20 ms 340 K C++ 14 / 169 B Đinh Trần Anh Đức 2022-11-24 7:50:57
#104425 #5035. SUBSTR - Xâu con Accepted 100 21 ms 384 K C++ 17 / 337 B HieuLe 2022-11-24 6:59:46
#104599 #5035. SUBSTR - Xâu con Accepted 100 21 ms 380 K C++ / 163 B Nguyễn Trọng Anh Tú 2022-11-24 8:01:32
#104523 #5035. SUBSTR - Xâu con Accepted 100 21 ms 372 K C++ / 142 B Trần Đăng Khoa 2022-11-24 7:49:54
#104519 #5035. SUBSTR - Xâu con Accepted 100 21 ms 352 K C++ / 203 B Nguyễn Tuấn Anh 2022-11-24 7:49:38
#104528 #5035. SUBSTR - Xâu con Accepted 100 21 ms 348 K C++ 14 / 158 B Nguyễn Trần Tuấn Linh 2022-11-24 7:50:28
#104500 #5035. SUBSTR - Xâu con Accepted 100 22 ms 340 K C++ 17 / 179 B Trùm CUỐI 2022-11-24 7:45:33
#104501 #5035. SUBSTR - Xâu con Accepted 100 22 ms 340 K C++ 17 / 163 B Nguyễn Quốc Việt 2022-11-24 7:46:39
#104496 #5035. SUBSTR - Xâu con Accepted 100 22 ms 356 K C++ 17 / 175 B Nguyễn Duy Anh 2022-11-24 7:43:28
#104502 #5035. SUBSTR - Xâu con Accepted 100 22 ms 376 K C++ 17 / 128 B Đặng Huyền Trân 2022-11-24 7:46:40
#104539 #5035. SUBSTR - Xâu con Accepted 100 22 ms 340 K C++ 17 / 175 B Nguyễn Huyền Trang 2022-11-24 7:52:06
#104580 #5035. SUBSTR - Xâu con Accepted 100 22 ms 344 K C++ 14 / 162 B Lường Ngọc An 2022-11-24 7:57:09
#104551 #5035. SUBSTR - Xâu con Accepted 100 22 ms 360 K C++ 17 / 195 B Đặng Châu Anh 2022-11-24 7:52:51
#104557 #5035. SUBSTR - Xâu con Accepted 100 22 ms 360 K C++ / 220 B Phan Kim Chi 2022-11-24 7:53:12
#104612 #5035. SUBSTR - Xâu con Accepted 100 22 ms 348 K C++ / 184 B -_- 2022-11-24 8:06:24
#104560 #5035. SUBSTR - Xâu con Accepted 100 22 ms 348 K C++ 17 / 182 B Nguyễn Anh Tú 2022-11-24 7:55:05
#104540 #5035. SUBSTR - Xâu con Accepted 100 22 ms 340 K C++ 14 / 155 B Đồng Thị Phương Thảo 2022-11-24 7:52:11
#105277 #5035. SUBSTR - Xâu con Accepted 100 23 ms 356 K C++ / 289 B Trung Hiếu K27 Tin 2022-11-25 8:39:22
#105760 #5035. SUBSTR - Xâu con Accepted 100 23 ms 372 K C++ / 319 B Vũ Đức Huy 2022-11-28 13:57:55
#104989 #5035. SUBSTR - Xâu con Accepted 100 23 ms 324 K C++ / 158 B umm 2022-11-25 2:14:40
#104549 #5035. SUBSTR - Xâu con Accepted 100 24 ms 360 K C++ 17 / 187 B Nguyễn Mạnh Dũng 2022-11-24 7:52:29
#105226 #5035. SUBSTR - Xâu con Accepted 100 25 ms 376 K C++ 17 (Clang) / 199 B Trịnh Trọng Nghĩa 2022-11-25 7:36:22
#104513 #5035. SUBSTR - Xâu con Accepted 100 25 ms 352 K C++ 17 / 176 B Vũ Trần Lâm 2022-11-24 7:48:32
#105752 #5035. SUBSTR - Xâu con Accepted 100 28 ms 352 K C++ / 452 B Meow 2022-11-28 13:47:06
#104542 #5035. SUBSTR - Xâu con Accepted 100 31 ms 356 K C++ 14 / 175 B Vũ Đức Anh 2022-11-24 7:52:14
#104531 #5035. SUBSTR - Xâu con Accepted 100 38 ms 380 K C++ 14 / 153 B Nguyễn Danh Nhân 2022-11-24 7:50:36


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: