Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
876 CIRCUIT - Tụ điện 0 1 0.00%
566 CIRCUS - Biểu diễn xiếc 21 38 55.26%
546 CIRHAMILT – Chu trình HAMILTON 51 121 42.15%
656 CLKANGLE 10 19 52.63%
855 COLORING - Tô màu cho cây 6 9 66.67%
681 COMMSUFIX – Hậu tố chung dài nhất 14 22 63.64%
576 COMNET - Mạng máy tính 66 99 66.67%
538 COMPCONN – Thành phần liên thông 197 395 49.87%
618 COMPRESS 18 41 43.90%
654 CONSEQ 8 15 53.33%
859 COOKIES - Bánh quy 0.00%
633 COUNT 32 122 26.23%
661 COUNTSTR 8 25 32.00%
467 COVER - Mái che 57 165 34.55%
841 CR7MU - Ronaldo chuyển sang manchester United 38 89 42.70%
238 CREAM - Vui chơi có thưởng 75 336 22.32%
544 CUTBRIDGES – Khớp và cầu 68 142 47.89%
1203 CUTLINE - Cắt hàng 37 97 38.14%
243 DANCE - Khiêu vũ 149 401 37.16%
642 DANCING 4 9 44.44%
5 DATE - Đoán ngày 14 66 21.21%
605 DEMSO 40 119 33.61%
10036 DEMUOC - Đếm ước (bản khó) 24 226 10.62%
5144 DFS - Tìm kiếm theo chiều sâu 65 155 41.94%
854 DIAMETER - Đường kính của cây 13 21 61.90%