Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
644 DCTNAME 7 9 77.78%
643 LEXSTR 9 10 90.00%
642 DANCING 4 9 44.44%
641 ELECTION 7 8 87.50%
640 TINHTONG 36 54 66.67%
639 INSPIRE 0 2 0.00%
638 VMACHINE 8 18 44.44%
637 TABLEDEL 10 19 52.63%
636 MAXDIFF 46 68 67.65%
635 AVG3NUM 26 28 92.86%
634 GRADUATION 8 11 72.73%
633 COUNT 26 96 27.08%
632 TRICOUNT 45 169 26.63%
631 SQUARE 10 15 66.67%
630 REPALIND 12 21 57.14%
629 SAMEPAIR 20 73 27.40%
628 POTTERY 47 166 28.31%
627 DIVISIBLE 18 82 21.95%
626 HARMONY 60 109 55.05%
625 FUNCTION 16 19 84.21%
624 TREE 6 12 50.00%
623 LCMSEQ 15 68 22.06%
622 3DGEOMETRY - Khoảng cách 3D 15 27 55.56%
621 POSIPROD - Tích dương 32 49 65.31%
620 METTING 20 51 39.22%