Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
636 MAXDIFF 56 79 70.89%
635 AVG3NUM 31 33 93.94%
634 GRADUATION 7 10 70.00%
633 COUNT 32 122 26.23%
632 TRICOUNT 59 210 28.10%
631 SQUARE 10 15 66.67%
630 REPALIND 14 28 50.00%
629 SAMEPAIR 22 79 27.85%
628 POTTERY 65 217 29.95%
627 DIVISIBLE 22 94 23.40%
626 HARMONY 10 35 28.57%
625 FUNCTION 16 19 84.21%
624 TREE 8 17 47.06%
623 LCMSEQ 18 100 18.00%
622 3DGEOMETRY - Khoảng cách 3D 16 32 50.00%
621 POSIPROD - Tích dương 32 49 65.31%
620 METTING 20 51 39.22%
619 INCPOS 13 42 30.95%
618 COMPRESS 18 41 43.90%
617 SUB 22 108 20.37%
616 NUMBER - Cặp bài trùng 19 80 23.75%
615 BEGIN9 19 84 22.62%
614 ELECTRIC 46 180 25.56%
613 MILITARY 12 27 44.44%
612 NHANTINH - Dãy nhân tính 27 56 48.21%