Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1053 QUEEN - Quân hậu 11 36 30.56%
1052 BEADS - Chuỗi ốc 11 45 24.44%
1051 NETWORK - Mạng máy tính 3 12 25.00%
1050 PERIOD - Kiểm tra tin học 9 17 52.94%
1049 ACM - Cuộc thi lập trình 13 23 56.52%
1048 PRODUCT - Tích lớn nhất 26 150 17.33%
1047 CNET - Truyền tin trên mạng 1 9 11.11%
1046 SPERFECT - Hệ thống gần hoàn hảo 41 128 32.03%
1045 SXOR - Tổng XOR lớn nhất 7 18 38.89%
1044 COMMUTE - Hàm giao hoán 3 4 75.00%
1043 MOUNTAIN - Dồn đống 8 27 29.63%
1042 BASESTR - Xâu cơ sở 46 153 30.07%
1041 VOL - Xếp Cột trụ 25 45 55.56%
1040 EXIT - Tìm cửa thoát 5 17 29.41%
1039 BPN - Các cặp số đẹp 3 3 100.00%
1038 BRIDGE - Xây cầu 11 25 44.00%
1037 PERMN - Bao nhiêu số 18 46 39.13%
1036 RUNNING - Chạy bộ 12 26 46.15%
1035 SCHOOL - Đến trường 33 67 49.25%
1034 MEDIAN - Trung vị 14 31 45.16%
1033 BOMB - Trò chơi dò mình 0 0 -
1032 SCTAB - Bảng màu 8 82 9.76%
1031 LATCO - Lật cờ 19 82 23.17%
1030 ARCHI - Khảo cổ 23 52 44.23%
1029 GAME2 - Trò chơi trên bảng số 2 23 49 46.94%