Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1307 ODAROAD - Làm đường 11 20 55.00%
2340 TREETRIP 2 20 10.00%
2341 CONSEQ 4 20 20.00%
40 HY033 - Dán đề can 8 20 40.00%
843 SEATS - Chỗ ngồi trong nhà hát 8 20 40.00%
852 SUMMAX3 - Dán tranh 16 20 80.00%
871 TREELAMP - Đèn trang trí 10 20 50.00%
2157 ILOCZYN 8 20 40.00%
1396 TCANDY - Chia kẹo 1 20 5.00%
1146 PTC - Phần tử chung 15 20 75.00%
1147 MONEY - Máy in tiền 10 20 50.00%
1418 CWATER - Đong nước 7 20 35.00%
673 CPREFIX 13 20 65.00%
1201 CRISIS - Khủng hoảng 6 20 30.00%
5067 FUN - Hệ số 10 20 50.00%
1487 TYPING - Luyện gõ phím 2 20 10.00%
2029 BANDYTA - Đánh bạc 6 20 30.00%
1270 KAMP 5 20 25.00%
2294 POWER3 8 20 40.00%
1277 PANCAKE - Xếp bánh 0 20 0.00%
2048 BABYLONTOWER 12 19 63.16%
1537 ABST 5 19 26.32%
1290 RENTAL - Dịch vụ cho thuê 6 19 31.58%
2324 ZERO 0 19 0.00%
537 BAODONG – Bao đóng 16 19 84.21%