Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
614 ELECTRIC 53 201 26.37%
613 MILITARY 12 27 44.44%
612 NHANTINH - Dãy nhân tính 27 56 48.21%
611 REVERSE - Đảo ngược xâu 13 53 24.53%
610 LINETRIP 49 117 41.88%
608 SQUARE 6 65 9.23%
607 MAKERECT 53 170 31.18%
606 CANDY - Chia kẹo 72 163 44.17%
605 DEMSO 40 119 33.61%
604 C3 50 164 30.49%
603 COLOR 17 36 47.22%
602 KSUM 114 198 57.58%
601 MAXSUM - Đoạn con có tổng lớn nhất 142 369 38.48%
600 HEIGHT 80 345 23.19%
599 AIRLINES - Tuyến bay 25 35 71.43%
598 MANGGT - Mạng giao thông 35 154 22.73%
597 TWOPATH - Hai tuyến đường 19 35 54.29%
596 EMPIRE - Xây dựng đế chế 10 16 62.50%
595 GASPIPE - Đường dẫn khí 25 53 47.17%
594 SCHOOL - Đường đến trường 72 279 25.81%
593 NETACCEL - Tăng tốc mạng máy tính 53 78 67.95%
592 CENTRE - Thành phố trung tâm 83 283 29.33%
591 MONEY - Đồng bạc cổ 55 123 44.72%
590 MESS - Truyền tin trong mạng 183 412 44.42%
589 BINLADEN - Truy bắt BINLADEN 40 68 58.82%