Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
5144 DFS - Tìm kiếm theo chiều sâu 53 131 40.46%
5145 BFS - Tìm kiếm theo chiều rộng 39 60 65.00%
10013 BIGPRIME - Kiểm tra số nguyên tố 39 160 24.38%
10018 SPIDERCANDY 5 18 27.78%
10028 DDD - Đếm đường đi 12 34 35.29%
10029 RBTREE - Cây đỏ đen 5 8 62.50%
10031 HACKERCF - Một bài CTF vui :D 6 10 60.00%
10033 MARBLES2 - Trò chơi chuyển bi 3 10 30.00%
10035 MAXMED - Số trung vị lớn nhất 10 36 27.78%
10036 DEMUOC - Đếm ước (bản khó) 9 112 8.04%
10037 TIMDUONG - Tìm bước nhảy tàu vũ trụ 3 9 33.33%
10038 MAREC Xếp hình chữ nhật. (Beginer freecontest 31) 0.00%
10040 PRESENT Tán gái :v (Beginner Free Contest 31) 6 14 42.86%
10041 BITIMSQ - Thay đổi khoảng, Truy vấn đơn điểm 15 44 34.09%