Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
16 HY009 - Ngịch thế 58 92 63.04%
15 HY008 - Dãy ước 47 93 50.54%
14 HY007 - Chia dãy bằng nhau 17 122 13.93%
13 HY006 - Josephus 24 73 32.88%
12 HY005 - Dãy con có tổng nhỏ nhất 60 247 24.29%
11 HY004 - Điểm tâm 42 131 32.06%
10 HY003 - Đường tròn nhỏ nhất 21 101 20.79%
9 HY002 - Bảng tần số 212 511 41.49%
8 HY001 - Trung bình 124 490 25.31%
5 DATE - Đoán ngày 14 58 24.14%
4 QUINE - Hack não!!! 95 646 14.71%
3 COPYCAT - Sao chép 250 2106 11.87%
2 HELLO - Hello, World! 596 1007 59.19%
1 PLUS - A cộng B 892 1596 55.89%