Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
25 HY018 - Tổng diện tích phủ bởi các HCN 19 40 47.50%
10 HY003 - Đường tròn nhỏ nhất 22 107 20.56%
26 HY019 - Khám bệnh 22 50 44.00%
868 BERTRAND - Định đề Bertrand 22 104 21.15%
32 HY025 - Chia hết 23 201 11.44%
873 SUBDIV - Chia hết 23 109 21.10%
20 HY013 - Điều khiển Robot 23 58 39.66%
1086 SHORTEST - Đường đi ngắn nhì 25 119 21.01%
13 HY006 - Josephus 29 100 29.00%
24 HY017 - Xây đường 31 69 44.93%
21 HY014 - Di chuyển Robot 34 52 65.38%
19 HY012 - HCN có tổng lớn nhất 40 94 42.55%
27 HY020 - Hình tròn giao nhau 51 91 56.04%
11 HY004 - Điểm tâm 52 165 31.52%
15 HY008 - Dãy ước 56 124 45.16%
28 HY021 - Xâu nhỏ nhất 60 86 69.77%
1087 NET - Đường truyền quan trọng 65 216 30.09%
12 HY005 - Dãy con có tổng nhỏ nhất 67 279 24.01%
16 HY009 - Ngịch thế 72 113 63.72%
22 HY015 - Nhìn ra biển 99 316 31.33%
30 HY023 - Cặp số giống nhau 103 175 58.86%
8 HY001 - Trung bình 143 537 26.63%
9 HY002 - Bảng tần số 257 602 42.69%