Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
624 TREE 8 17 47.06%
1141 GIFT - Quà tặng 8 26 30.77%
648 BTOWER 8 32 25.00%
5003 MUL 8 8 100.00%
5005 XINCHAO 8 10 80.00%
654 CONSEQ 8 15 53.33%
661 COUNTSTR 8 25 32.00%
5015 HEX - Số thập lục phân 8 10 80.00%
937 ALLEY - Lối đi 8 21 38.10%
1453 TREE - Truy vấn trên cây 8 25 32.00%
687 RELAY - Đua bò 8 22 36.36%
709 CD2B20 - Cân đĩa 8 17 47.06%
2001 JOB - Sắp xếp công việc 8 78 10.26%
1238 NETNUM - Điền bảng số 8 15 53.33%
1496 ANT - Kiến 8 38 21.05%
1501 PLANTTREE - Trồng cây 8 14 57.14%
1510 SPECONE - Người đặc biệt 8 24 33.33%
1005 SEQ14 - Dãy số 14 8 14 57.14%
1010 BRACKET - Dãy ngoặc 8 18 44.44%
2294 POWER3 8 20 40.00%
1015 GAMEF - Trò chơi hái hoa 8 13 61.54%
2043 SỐ FIBONACCI 8 45 17.78%
1287 TIMELINE - Dòng thời gian 7 22 31.82%
1546 BOT - Giao thông 7 43 16.28%
525 QSUMRECT– Truy vấn tổng trên bảng số 7 15 46.67%