Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1488 BIENDOI - Biến đổi 12 54 22.22%
1233 NANGSUAT - Năng suất dây chuyền 12 54 22.22%
1234 SIGN - Xin chữ ký 12 26 46.15%
1243 GOLD - Lấy vàng 12 43 27.91%
487 DPANTS – Kiến tha mồi 12 17 70.59%
232 RELATION - Bội số 12 37 32.43%
2027 ROOK1 - Quân xe 1 12 35 34.29%
2065 PALINEZ 13 20 65.00%
1049 ACM - Cuộc thi lập trình 13 23 56.52%
811 INFINITY - Vô hạn 13 77 16.88%
830 FIBSEQ - Dãy Fibonacci 13 36 36.11%
1349 ANALYSE - Phân tích số 13 37 35.14%
1118 LOTTERY - Xổ số 13 36 36.11%
611 REVERSE - Đảo ngược xâu 13 53 24.53%
619 INCPOS 13 42 30.95%
1132 LCIS - Dãy con tăng chung dài nhất 13 38 34.21%
926 LADDER - Lấy đồ 13 29 44.83%
673 CPREFIX 13 20 65.00%
679 STR 13 16 81.25%
702 CD2B11 - Tách số 13 26 50.00%
472 UCLNPATH – Đường đi không nguyên tố 13 37 35.14%
1509 BONUS - Phần thưởng 13 39 33.33%
250 MAHATAN - Khoảng cách MAHATAN 13 126 10.32%
507 TWOLETTER – Đếm hình chữ nhật chứa 2 ký tự 13 18 72.22%
252 CHOOSE2 - Chọn hình Ver 2 13 54 24.07%