Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
685 BUILDROAD - Xây dựng đường 4 26 15.38%
694 FAREWELL - Chia tay 18 26 69.23%
702 CD2B11 - Tách số 13 26 50.00%
1234 SIGN - Xin chữ ký 12 26 46.15%
1491 SUMLOVE - Ngưu Lang và Chức Nữ 0 26 0.00%
1007 GRCOLOR2 - Tô màu độ thị 2 15 26 57.69%
1038 BRIDGE - Xây cầu 11 25 44.00%
2329 FLIPROW 5 25 20.00%
1306 ATHLETIC - Tập thể thao 10 25 40.00%
2334 CHAMPION 12 25 48.00%
2336 GRIDCOLOR 5 25 20.00%
2339 STDECOMP 0 25 0.00%
1358 EXPRESS - Biểu thức 15 25 60.00%
850 SUMMAX1 - Nhánh có tổng lớn nhất 18 25 72.00%
866 LCA2 - Cha chung gần nhất (gốc thay đổi) 10 25 40.00%
2167 AMAZING 0 25 0.00%
1413 ROADADS - Quảng cáo ven đường 9 25 36.00%
1415 LASERS - Đồ chơi Lasers 7 25 28.00%
661 COUNTSTR 8 25 32.00%
5050 KIEMTRA - Kiểm tra 15 25 60.00%
1481 PAIRS - Cặp đôi 10 25 40.00%
1265 VECTOR 7 25 28.00%
1522 BUILDING - Tòa nhà 7 25 28.00%
1299 RACING 7 24 29.17%
10018 SPIDERCANDY 5 24 20.83%