Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
8 HY001 - Trung bình 143 536 26.68%
9 HY002 - Bảng tần số 257 602 42.69%
10 HY003 - Đường tròn nhỏ nhất 22 107 20.56%
11 HY004 - Điểm tâm 52 157 33.12%
12 HY005 - Dãy con có tổng nhỏ nhất 67 279 24.01%
13 HY006 - Josephus 29 100 29.00%
14 HY007 - Chia dãy bằng nhau 19 142 13.38%
15 HY008 - Dãy ước 53 120 44.17%
16 HY009 - Ngịch thế 71 111 63.96%
17 HY010 - Thuận thế 16 34 47.06%
18 HY011 - Sắp xếp mảng 10 42 23.81%
19 HY012 - HCN có tổng lớn nhất 40 94 42.55%
20 HY013 - Điều khiển Robot 23 58 39.66%
21 HY014 - Di chuyển Robot 34 52 65.38%
22 HY015 - Nhìn ra biển 97 311 31.19%
23 HY016 9 49 18.37%
24 HY017 - Xây đường 29 67 43.28%
25 HY018 - Tổng diện tích phủ bởi các HCN 15 32 46.88%
26 HY019 - Khám bệnh 21 49 42.86%
27 HY020 - Hình tròn giao nhau 50 90 55.56%
28 HY021 - Xâu nhỏ nhất 58 84 69.05%
29 HY022 - Chữ số thứ N 2 60 3.33%
30 HY023 - Cặp số giống nhau 103 175 58.86%
31 HY024 - Xe Buýt 0 12 0.00%
32 HY025 - Chia hết 23 201 11.44%