Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
9 HY002 - Bảng tần số 250 586 42.66%
8 HY001 - Trung bình 140 520 26.92%
30 HY023 - Cặp số giống nhau 92 147 62.59%
16 HY009 - Ngịch thế 70 110 63.64%
1087 NET - Đường truyền quan trọng 64 215 29.77%
12 HY005 - Dãy con có tổng nhỏ nhất 64 274 23.36%
28 HY021 - Xâu nhỏ nhất 58 84 69.05%
15 HY008 - Dãy ước 53 120 44.17%
11 HY004 - Điểm tâm 52 157 33.12%
27 HY020 - Hình tròn giao nhau 50 90 55.56%
19 HY012 - HCN có tổng lớn nhất 39 93 41.94%
22 HY015 - Nhìn ra biển 37 104 35.58%
21 HY014 - Di chuyển Robot 33 50 66.00%
24 HY017 - Xây đường 28 66 42.42%
13 HY006 - Josephus 27 93 29.03%
1086 SHORTEST - Đường đi ngắn nhì 24 117 20.51%
873 SUBDIV - Chia hết 23 109 21.10%
10 HY003 - Đường tròn nhỏ nhất 22 106 20.75%
32 HY025 - Chia hết 22 197 11.17%
14 HY007 - Chia dãy bằng nhau 19 142 13.38%
26 HY019 - Khám bệnh 18 46 39.13%
868 BERTRAND - Định đề Bertrand 18 97 18.56%
20 HY013 - Điều khiển Robot 17 46 36.96%
34 HY027 - Thứ tự ngày tháng năm 16 30 53.33%
1088 ANTS - Tổ kiến 15 85 17.65%