Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1088 ANTS - Tổ kiến 15 85 17.65%
868 BERTRAND - Định đề Bertrand 18 100 18.00%
869 BOXES - Hộp đựng tiền 7 29 24.14%
875 BUILD - Xây dựng cầu hầm 5 13 38.46%
1089 CAVERN - Chuyển hộp 2 42 4.76%
8 HY001 - Trung bình 87 312 27.88%
9 HY002 - Bảng tần số 176 395 44.56%
10 HY003 - Đường tròn nhỏ nhất 22 84 26.19%
11 HY004 - Điểm tâm 19 84 22.62%
12 HY005 - Dãy con có tổng nhỏ nhất 33 92 35.87%
13 HY006 - Josephus 15 33 45.45%
14 HY007 - Chia dãy bằng nhau 13 84 15.48%
15 HY008 - Dãy ước 22 31 70.97%
16 HY009 - Ngịch thế 48 74 64.86%
17 HY010 - Thuận thế 9 13 69.23%
18 HY011 - Sắp xếp mảng 6 24 25.00%
19 HY012 - HCN có tổng lớn nhất 37 85 43.53%
20 HY013 - Điều khiển Robot 6 29 20.69%
21 HY014 - Di chuyển Robot 33 50 66.00%
22 HY015 - Nhìn ra biển 43 135 31.85%
23 HY016 1 6 16.67%
24 HY017 - Xây đường 26 54 48.15%
25 HY018 - Tổng diện tích phủ bởi các HCN 9 15 60.00%
26 HY019 - Khám bệnh 6 14 42.86%
27 HY020 - Hình tròn giao nhau 24 37 64.86%