Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
9 HY002 - Bảng tần số 257 602 42.69%
8 HY001 - Trung bình 143 536 26.68%
22 HY015 - Nhìn ra biển 97 311 31.19%
12 HY005 - Dãy con có tổng nhỏ nhất 67 279 24.01%
1087 NET - Đường truyền quan trọng 65 216 30.09%
32 HY025 - Chia hết 23 201 11.44%
30 HY023 - Cặp số giống nhau 103 175 58.86%
11 HY004 - Điểm tâm 52 157 33.12%
14 HY007 - Chia dãy bằng nhau 19 142 13.38%
15 HY008 - Dãy ước 53 120 44.17%
1086 SHORTEST - Đường đi ngắn nhì 24 117 20.51%
16 HY009 - Ngịch thế 71 111 63.96%
873 SUBDIV - Chia hết 23 109 21.10%
10 HY003 - Đường tròn nhỏ nhất 22 107 20.56%
868 BERTRAND - Định đề Bertrand 21 101 20.79%
13 HY006 - Josephus 29 100 29.00%
19 HY012 - HCN có tổng lớn nhất 40 94 42.55%
27 HY020 - Hình tròn giao nhau 50 90 55.56%
1088 ANTS - Tổ kiến 15 85 17.65%
28 HY021 - Xâu nhỏ nhất 58 84 69.05%
24 HY017 - Xây đường 29 67 43.28%
29 HY022 - Chữ số thứ N 2 60 3.33%
20 HY013 - Điều khiển Robot 23 58 39.66%
21 HY014 - Di chuyển Robot 34 52 65.38%
26 HY019 - Khám bệnh 21 49 42.86%