Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
837 PACKING - Xếp đồ chơi 59 146 40.41%
678 NYTRAVEL 37 84 44.05%
379 NUMTRANS - Ghép số 140 228 61.40%
616 NUMBER - Cặp bài trùng 19 80 23.75%
392 NQUEENS - Quốc Vương và những nàng Hậu 96 196 48.98%
846 NOST2 - Không Binary index tree 4 6 66.67%
845 NOST - Không segment tree 0 1 0.00%
612 NHANTINH - Dãy nhân tính 27 56 48.21%
366 NEWYEAR - Chúc Tết 74 152 48.68%
551 NETREDUCE – Mạng rút gọn 49 124 39.52%
136 NEARESTP – Cặp điểm gần nhất 26 100 26.00%
413 MTSEQ - Dãy số 14 48 29.17%
549 MSTONES – ROBOT sơn cột cây số 14 26 53.85%
838 MSE07B - Xếp hàng ưu tiên 22 75 29.33%
553 MPANTREE – Cây khung nhỏ nhất (cơ bản) 174 394 44.16%
332 MK119SNT – Đếm số nguyên tố 219 754 29.05%
613 MILITARY 12 27 44.44%
620 METTING 20 51 39.22%
590 MESS - Truyền tin trong mạng 180 408 44.12%
874 MEMORIES - Hồi ký 6 37 16.22%
235 MEDIAN - Phần tử trung vị 128 207 61.84%
672 MDIST 18 27 66.67%
137 MCOCKTAIL – Pha chế Cocktail 3 6 50.00%
888 MAYUI - Máy ủi 23 33 69.70%
601 MAXSUM - Đoạn con có tổng lớn nhất 140 367 38.15%