Thông tin bộ test

Phương pháp đánh giá: so sánh văn bản

Subask đơn

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm
1.in 1.out
2.in 2.out
3.in 3.out
4.in 4.out
5.in 5.out
6.in 6.out
7.in 7.out
8.in 8.out
9.in 9.out
10.in 10.out
11.in 11.out
12.in 12.out
13.in 13.out
14.in 14.out
15.in 15.out
16.in 16.out
17.in 17.out
18.in 18.out
19.in 19.out
20.in 20.out
21.in 21.out
22.in 22.out
23.in 23.out
24.in 24.out
25.in 25.out
26.in 26.out
27.in 27.out
28.in 28.out
29.in 29.out
30.in 30.out
31.in 31.out
32.in 32.out
33.in 33.out
34.in 34.out
35.in 35.out
36.in 36.out
37.in 37.out
38.in 38.out
39.in 39.out
40.in 40.out
41.in 41.out
42.in 42.out
43.in 43.out
44.in 44.out
45.in 45.out
46.in 46.out
47.in 47.out
48.in 48.out
49.in 49.out
50.in 50.out

Danh sách tập tin

Tên tệp Kích thước tệp Tải xuống
Tệp nén đầy đủ 19 M
1.in 860 K
1.out 860 K
10.in 150 K
10.out 150 K
11.in 512 K
11.out 512 K
12.in 584 K
12.out 584 K
13.in 672 K
13.out 672 K
14.in 784 K
14.out 784 K
15.in 728 K
15.out 728 K
16.in 535 K
16.out 535 K
17.in 946 K
17.out 946 K
18.in 333 K
18.out 333 K
19.in 543 K
19.out 543 K
2.in 910 K
2.out 910 K
20.in 702 K
20.out 702 K
21.in 648 K
21.out 648 K
22.in 837 K
22.out 837 K
23.in 527 K
23.out 527 K
24.in 391 K
24.out 391 K
25.in 119 K
25.out 119 K
26.in 59 K
26.out 59 K
27.in 667 K
27.out 667 K
28.in 662 K
28.out 662 K
29.in 65 K
29.out 65 K
3.in 58 K
3.out 58 K
30.in 861 K
30.out 861 K
31.in 431 K
31.out 431 K
32.in 292 K
32.out 292 K
33.in 253 K
33.out 253 K
34.in 202 K
34.out 202 K
35.in 128 K
35.out 128 K
36.in 301 K
36.out 301 K
37.in 335 K
37.out 335 K
38.in 622 K
38.out 622 K
39.in 344 K
39.out 344 K
4.in 632 K
4.out 632 K
40.in 136 K
40.out 136 K
41.in 660 K
41.out 660 K
42.in 742 K
42.out 742 K
43.in 942 K
43.out 942 K
44.in 303 K
44.out 303 K
45.in 133 K
45.out 133 K
46.in 98 K
46.out 98 K
47.in 120 K
47.out 120 K
48.in 196 K
48.out 196 K
49.in 576 K
49.out 576 K
5.in 480 K
5.out 480 K
50.in 246 K
50.out 246 K
6.in 159 K
6.out 159 K
7.in 417 K
7.out 417 K
8.in 918 K
8.out 918 K
9.in 540 K
9.out 540 K