Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
872 VIRUS 2 13 15.38%
871 TREELAMP - Đèn trang trí 10 20 50.00%
873 SUBDIV - Chia hết 23 109 21.10%
1086 SHORTEST - Đường đi ngắn nhì 24 117 20.51%
870 PASSWORD - Mật khẩu 1 8 12.50%
1087 NET - Đường truyền quan trọng 65 216 30.09%
874 MEMORIES - Hồi ký 6 37 16.22%
43 HY036 11 39 28.21%
42 HY035 0.00%
41 HY034 2 5 40.00%
40 HY033 - Dán đề can 7 19 36.84%
39 HY032 - Pha Cocktail 5 22 22.73%
38 HY031 4 23 17.39%
37 HY030 2 19 10.53%
36 HY029 2 18 11.11%
35 HY028 - Thứ tự sang ngày tháng năm 5 38 13.16%
34 HY027 - Thứ tự ngày tháng năm 16 30 53.33%
33 HY026 - Đổi chỗ bi 0 22 0.00%
32 HY025 - Chia hết 23 201 11.44%
31 HY024 - Xe Buýt 0 12 0.00%
30 HY023 - Cặp số giống nhau 103 175 58.86%
29 HY022 - Chữ số thứ N 2 60 3.33%
28 HY021 - Xâu nhỏ nhất 58 84 69.05%
27 HY020 - Hình tròn giao nhau 51 91 56.04%
26 HY019 - Khám bệnh 21 49 42.86%