Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1456 RESORT - Khu nghỉ dưỡng 4 9 44.44%
1480 DANCE - Lớp học nhảy 4 149 2.68%
1489 TREE - Đếm cây 4 24 16.67%
1505 PICKING - Hái quả 4 9 44.44%
1511 SEQUENCE - Dãy xấp xỉ tăng 4 6 66.67%
2034 GCD50 4 19 21.05%
1537 ABST 5 19 26.32%
2050 DISPATCHING 5 8 62.50%
2308 SUBSEQ 5 18 27.78%
520 BITMUSIC – Nghe nhạc 5 13 38.46%
1040 EXIT - Tìm cửa thoát 5 17 29.41%
5136 LONGSEQ - Dãy con dài nhất 5 37 13.51%
2329 FLIPROW 5 25 20.00%
1050 PERIOD - Kiểm tra tin học 5 11 45.45%
1563 COPRIMESET - Nguyên tố cùng nhau 5 14 35.71%
1308 TOPVIEW - Đoạn nghịch biến 5 9 55.56%
1311 CDEROAD - Giao thông 5 22 22.73%
2336 GRIDCOLOR 5 25 20.00%
2338 NINJASET 5 12 41.67%
10018 SPIDERCANDY 5 18 27.78%
35 HY028 - Thứ tự sang ngày tháng năm 5 38 13.16%
1059 P - Chữ P 5 30 16.67%
10029 RBTREE - Cây đỏ đen 5 8 62.50%
1583 CONSTRUCT - Làm đường 5 14 35.71%
1351 ROAD - Xây dựng đường 5 66 7.58%