Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1104 KSTR 10 23 43.48%
596 EMPIRE - Xây dựng đế chế 10 16 62.50%
1120 QUEUE - Xếp hình chữ nhật 10 26 38.46%
871 TREELAMP - Đèn trang trí 10 20 50.00%
1386 QUARANTINE - Kiểm dịch 10 16 62.50%
1387 CHECKIN - Check In 10 13 76.92%
626 HARMONY 10 35 28.57%
631 SQUARE 10 15 66.67%
377 CAKESTACK - Xếp bánh Chưng 10 25 40.00%
1147 MONEY - Máy in tiền 10 20 50.00%
637 TABLEDEL 10 19 52.63%
1412 BESTPLACE - Địa điểm tốt nhất 10 12 83.33%
5004 TICHUOC 10 14 71.43%
5006 PLUS 10 20 50.00%
656 CLKANGLE 10 19 52.63%
1432 CENTRE - TRUNG TÂM KINH TẾ 10 32 31.25%
449 DPSEQ2 – Trò chơi với dãy số 2 10 34 29.41%
708 CD2B19 - Ước 10 28 35.71%
1481 PAIRS - Cặp đôi 10 25 40.00%
2001 JOB - Sắp xếp công việc 10 86 11.63%
1542 TRANS 9 17 52.94%
1291 LCS - Xâu con chung dài nhất 9 66 13.64%
2066 REMSQR - CẮT GIẤY 9 18 50.00%
2325 AUDITION 9 12 75.00%
1317 BRACKVAL - Giá trị biểu thức ngoặc 9 27 33.33%