Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
2322 KENRE 0 0 -
895 KEYBOARD - Bàn phím 1 6 16.67%
2206 KEYLOGGER 3 26 11.54%
1115 KGCD - Ước chung lớn nhất 20 49 40.82%
5049 KHAMBENH - Khám bệnh 16 31 51.61%
1280 KID 2 4 50.00%
5050 KIEMTRA - Kiểm tra 15 25 60.00%
1295 KINGDOM 1 5 20.00%
2245 KINVER 0 0 -
2350 KMEMBER 10 32 31.25%
2053 KNAPSACK 31 66 46.97%
547 KNIGHTPATH – Đường đi quân mã 7 31 22.58%
2307 KNUMBER 2 5 40.00%
839 KRYP6 18 60 30.00%
239 KSEQ1 - Chia kẹo 110 176 62.50%
417 KSHORTPATH - Đường đi ngắn nhất qua đúng K cạnh của đồ thị 20 51 39.22%
2260 KSMALLESTSUMS 0 0 -
1104 KSTR 10 23 43.48%
602 KSUM 114 198 57.58%
1485 KTREE - Cây K- phân 3 23 13.04%
1060 L - Chữ L 4 7 57.14%
1123 L1L2K - Nối điểm L1-L2 9 72 12.50%
2319 LADDER 1 5 20.00%
926 LADDER - Lấy đồ 13 29 44.83%
2064 LAKE - HỒ NƯỚC 14 43 32.56%