Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1017 CUT - Chia quà 14 33 42.42%
1018 ACTIVITY - Trò chơi tập thể 15 33 45.45%
2345 XOROCC 2 32 6.25%
2350 KMEMBER 10 32 31.25%
1355 TRICOUNT - Đếm số tam giác 9 32 28.13%
622 3DGEOMETRY - Khoảng cách 3D 16 32 50.00%
1432 CENTRE - TRUNG TÂM KINH TẾ 10 32 31.25%
681 COMMSUFIX – Hậu tố chung dài nhất 15 32 46.88%
1195 BALLOON - Bóng bay 6 32 18.75%
1237 COMASIGN - Phân máy thực tập 16 32 50.00%
1034 MEDIAN - Trung vị 14 31 45.16%
1553 DHAKA - Đường đến Dhaka 12 31 38.71%
5150 DIVISIBLE 23 31 74.19%
34 HY027 - Thứ tự ngày tháng năm 17 31 54.84%
547 KNIGHTPATH – Đường đi quân mã 7 31 22.58%
1408 SUMSQUARE 19 31 61.29%
692 XUCXAC 15 31 48.39%
5049 KHAMBENH - Khám bệnh 16 31 51.61%
1225 ROWCUT - Cắt bảng 9 31 29.03%
2055 MOVE 6 30 20.00%
1292 BUREAUC - Quan liêu 14 30 46.67%
1294 DIVFACT 11 30 36.67%
1059 P - Chữ P 5 30 16.67%
1065 TEAWORLD - Vương quốc trà sữa 12 30 40.00%
88 AND – Bit chung 25 30 83.33%