Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
866 LCA2 - Cha chung gần nhất (gốc thay đổi) 10 25 40.00%
871 TREELAMP - Đèn trang trí 10 20 50.00%
1386 QUARANTINE - Kiểm dịch 10 16 62.50%
1387 CHECKIN - Check In 10 13 76.92%
626 HARMONY 10 35 28.57%
886 GUIDE - Chỉ đường 10 23 43.48%
631 SQUARE 10 15 66.67%
377 CAKESTACK - Xếp bánh Chưng 10 27 37.04%
1147 MONEY - Máy in tiền 10 20 50.00%
637 TABLEDEL 10 19 52.63%
1412 BESTPLACE - Địa điểm tốt nhất 10 12 83.33%
5004 TICHUOC 10 14 71.43%
656 CLKANGLE 10 19 52.63%
1432 CENTRE - TRUNG TÂM KINH TẾ 10 32 31.25%
1436 LINEUP - Chụp ảnh bò 10 28 35.71%
1453 TREE - Truy vấn trên cây 10 30 33.33%
449 DPSEQ2 – Trò chơi với dãy số 2 10 34 29.41%
708 CD2B19 - Ước 10 35 28.57%
1481 PAIRS - Cặp đôi 10 25 40.00%
5067 FUN - Hệ số 10 20 50.00%
252 CHOOSE2 - Chọn hình Ver 2 10 50 20.00%
2057 SEQ 11 48 22.92%
1038 BRIDGE - Xây cầu 11 25 44.00%
1294 DIVFACT 11 30 36.67%
18 HY011 - Sắp xếp mảng 11 43 25.58%