Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
23 HY016 11 56 19.64%
22 HY015 - Nhìn ra biển 99 316 31.33%
21 HY014 - Di chuyển Robot 34 52 65.38%
20 HY013 - Điều khiển Robot 23 62 37.10%
19 HY012 - HCN có tổng lớn nhất 42 97 43.30%
18 HY011 - Sắp xếp mảng 11 43 25.58%
17 HY010 - Thuận thế 17 36 47.22%
16 HY009 - Ngịch thế 73 114 64.04%
15 HY008 - Dãy ước 56 124 45.16%
14 HY007 - Chia dãy bằng nhau 19 144 13.19%
13 HY006 - Josephus 30 101 29.70%
12 HY005 - Dãy con có tổng nhỏ nhất 72 308 23.38%
11 HY004 - Điểm tâm 53 172 30.81%
10 HY003 - Đường tròn nhỏ nhất 23 116 19.83%
9 HY002 - Bảng tần số 259 604 42.88%
8 HY001 - Trung bình 155 591 26.23%
5 DATE - Đoán ngày 14 68 20.59%
4 QUINE - Hack não!!! 109 702 15.53%
3 COPYCAT - Sao chép 281 2260 12.43%
2 HELLO - Hello, World! 644 1123 57.35%
1 PLUS - A cộng B 968 1725 56.12%