Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
5016 FIRSTDIG - Chữ số đầu tiên 26 30 86.67%
1453 TREE - Truy vấn trên cây 10 30 33.33%
5077 CHINHHOPLAP - Liệt kê các chỉnh hợp lặp 24 30 80.00%
2059 BITSTR 14 29 48.28%
1312 SEQ 10 29 34.48%
1073 FLOWER - DI CHUYỂN CHẬU HOA 4 29 13.79%
832 YAMP - Yet Another Minimization Problem 0 29 0.00%
869 BOXES - Hộp đựng tiền 7 29 24.14%
660 BALLOON 25 29 86.21%
1181 BEAULC - Biểu thức ngoặc đồng thời 5 29 17.24%
926 LADDER - Lấy đồ 13 29 44.83%
463 DIGIT2 - Số chữ số 2 29 29 100.00%
1493 BRACKET - Biểu thức ngoặc 3 29 10.34%
251 CHOOSE1 - Chọn hình Ver 1 15 29 51.72%
1352 SUMDG - Tổng chữ số 8 28 28.57%
333 MK121AMS – Số Amstrong 11 28 39.29%
851 SUMMAX2 - Tổng lớn nhất trên cây 18 28 64.29%
630 REPALIND 14 28 50.00%
1436 LINEUP - Chụp ảnh bò 10 28 35.71%
5076 LKTOHOP - Liệt kê các tổ hợp 25 28 89.29%
529 HCARDGAME - Bốc bài (bản khó) 8 27 29.63%
1298 TRAIN 2 27 7.41%
1043 MOUNTAIN - Dồn đống 8 27 29.63%
1317 BRACKVAL - Giá trị biểu thức ngoặc 9 27 33.33%
1066 BUBBLETEA - Thế giới trà sữa 15 27 55.56%