Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1328 DOMINO - Domino 9 16 56.25%
1355 TRICOUNT - Đếm số tam giác 9 32 28.13%
1373 SUBKGCD - Ước dãy 9 17 52.94%
1123 L1L2K - Nối điểm L1-L2 9 70 12.86%
1125 CLRTAB - Bảng màu 9 52 17.31%
1383 PARK - Công viên 9 49 18.37%
1129 RESORT - Khu nghỉ dưỡng 9 26 34.62%
1131 LCS - Dãy con chung dài nhất 9 41 21.95%
1395 CNTTREE - Đếm cây 9 24 37.50%
1149 OAKS - Rừng sồi 9 37 24.32%
638 VMACHINE 9 20 45.00%
1406 SDINO 9 85 10.59%
643 LEXSTR 9 10 90.00%
1413 ROADADS - Quảng cáo ven đường 9 25 36.00%
394 BTXICHTHO - Vó ngựa tung hoành 9 44 20.45%
403 ARTTEAMS - Đội văn nghệ 9 18 50.00%
415 APSTAIRS - Cầu thang nhà A Phủ 9 18 50.00%
416 MBACTERIA - Phát hiện về vi khuẩn 9 17 52.94%
1194 BALANCED - Giao thông cân bằng 9 26 34.62%
1202 CTREE - Đếm cây 9 27 33.33%
1224 MATRIX - Ma trận lớn nhất 9 19 47.37%
1225 ROWCUT - Cắt bảng 9 31 29.03%
5067 FUN - Hệ số 9 18 50.00%
1484 BONUS - Phần thưởng 9 36 25.00%
1231 DOMINO 9 39 23.08%