Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
573 MARBLES- Bắn bi 11 34 32.35%
1093 SIMPLEGRAPH 11 18 61.11%
333 MK121AMS – Số Amstrong 11 28 39.29%
1103 TABLE 11 24 45.83%
638 VMACHINE 11 24 45.83%
1407 HTMAX 11 87 12.64%
908 SHELVES - Tủ tài liệu 11 18 61.11%
5004 TICHUOC 11 16 68.75%
5007 TONGUOC 11 15 73.33%
414 BIGSEQ - Dãy số 11 49 22.45%
1442 STEP - Điệu nhảy 11 37 29.73%
1443 BOWLING 11 45 24.44%
1444 SQUARE - Tìm hình vuông 11 47 23.40%
1447 ROADS - Đường hoa 11 38 28.95%
1449 QSEQ - Truy vấn trên dãy 11 59 18.64%
2229 BANK 11 17 64.71%
1462 CITIES 11 40 27.50%
5052 MINSTR - Xâu nhỏ nhất 11 39 28.21%
1214 DWLABYR - Mê cung 11 151 7.28%
449 DPSEQ2 – Trò chơi với dãy số 2 11 35 31.43%
1236 SMAX - Diện tích lớn nhất 11 21 52.38%
1503 TREEAGAIN - Lại trồng cây 11 40 27.50%
1248 BIT - Phép toán thao tác bit 11 76 14.47%
2048 BABYLONTOWER 12 19 63.16%
1026 SHOPS - Chuỗi cửa hàng 12 44 27.27%