Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
681 COMMSUFIX – Hậu tố chung dài nhất 14 22 63.64%
1476 SWEETS - Chia kẹo 14 171 8.19%
1222 SUBREP - Xâu lặp 14 24 58.33%
1500 GARDEN - Vườn cây 14 92 15.22%
2018 ATM 14 33 42.42%
1257 SUBSEQ - Min - Max - Length 14 61 22.95%
1012 CGRAPH - Đồ thị 14 55 25.45%
504 GOLFYARD – Sân Golf 14 38 36.84%
1017 CUT - Chia quà 14 33 42.42%
2065 PALINEZ 13 20 65.00%
811 INFINITY - Vô hạn 13 77 16.88%
815 CONCOMP - Thành phần liên thông 13 66 19.70%
830 FIBSEQ - Dãy Fibonacci 13 36 36.11%
1349 ANALYSE - Phân tích số 13 37 35.14%
854 DIAMETER - Đường kính của cây 13 21 61.90%
90 ANDNOT – Bit loại trừ 13 21 61.90%
93 LSB – Bit thấp nhất 13 16 81.25%
1118 LOTTERY - Xổ số 13 36 36.11%
619 INCPOS 13 42 30.95%
1132 LCIS - Dãy con tăng chung dài nhất 13 38 34.21%
1146 PTC - Phần tử chung 13 16 81.25%
135 GCONVEX – Bao lồi của tập điểm 13 221 5.88%
926 LADDER - Lấy đồ 13 29 44.83%
673 CPREFIX 13 20 65.00%
679 STR 13 16 81.25%