Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1454 SQRMUL - Bội chính phương 7 54 12.96%
1488 BIENDOI - Biến đổi 12 54 22.22%
1233 NANGSUAT - Năng suất dây chuyền 12 54 22.22%
252 CHOOSE2 - Chọn hình Ver 2 13 54 24.07%
527 GCDSUM – Tổng ước chung 17 55 30.91%
361 CSL20173 - So bó đũa chọn cột cờ 29 55 52.73%
1157 STRING 0 55 0.00%
5026 DAODONG - Đảo dòng 43 55 78.18%
1215 GROUPDIV - PHÂN NHÓM 24 55 43.64%
5078 CHINHHOP - Liệt kê các chỉnh hợp (không lặp) 29 55 52.73%
5087 CANDIA - Cân đĩa 24 55 43.64%
1012 CGRAPH - Đồ thị 14 55 25.45%
1019 TRIP - Di chuyển 18 55 32.73%
23 HY016 11 56 19.64%
612 NHANTINH - Dãy nhân tính 27 56 48.21%
1227 MATRIX - Ma trận đơn vị 15 56 26.79%
5080 BEAR - Chú gấu to lớn 33 56 58.93%
477 DPKESACH – Giá sách 22 56 39.29%
2335 GOODARR 11 57 19.30%
10035 MAXMED - Số trung vị lớn nhất 15 57 26.32%
1122 CAKE - Cắt bánh 16 57 28.07%
5031 DEMKYTU - Đếm các loại chữ cái 38 57 66.67%
470 STUPIDBIRD – Con chim ngu ngốc 37 57 64.91%
505 MAXAREA – Hình chữ nhật có diện tích lớn nhất 26 57 45.61%
5153 XGCD 2 58 3.45%