Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
10041 BITIMSQ - Thay đổi khoảng, Truy vấn đơn điểm 15 44 34.09%
1088 ANTS - Tổ kiến 15 85 17.65%
1344 DMAZE 15 158 9.49%
579 PUSHBOX - Đẩy hộp 15 47 31.91%
1358 EXPRESS - Biểu thức 15 25 60.00%
1361 SUBSTR - Xâu con chung dài nhất 15 79 18.99%
93 LSB – Bit thấp nhất 15 17 88.24%
135 GCONVEX – Bao lồi của tập điểm 15 121 12.40%
671 TABWALK 15 25 60.00%
673 CPREFIX 15 24 62.50%
1198 CHIACAY - Chia cây 15 37 40.54%
692 XUCXAC 15 31 48.39%
1476 SWEETS - Chia kẹo 15 172 8.72%
710 CD2B22 - Hoán vị xâu 15 60 25.00%
1222 SUBREP - Xâu lặp 15 25 60.00%
1478 BONUS - Phần thưởng 15 184 8.15%
1227 MATRIX - Ma trận đơn vị 15 56 26.79%
5082 GARDEN - Vườn cây ăn quả 15 30 50.00%
2018 ATM 15 34 44.12%
1253 CNTSEQ - Số lượng dãy con 15 167 8.98%
1006 DELPALIN - Xóa xâu đối xứng 15 18 83.33%
5114 QUALN - Quà Lưu niệm 15 26 57.69%
5119 RANGESUM - Truy vấn tổng đoạn con 15 25 60.00%
2075 CHARM 16 44 36.36%
1086 SHORTEST - Đường đi ngắn nhì 16 90 17.78%