Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1250 COPRIME - Nguyên tố cùng nhau 15 100 15.00%
1506 ROBOT 15 59 25.42%
1007 GRCOLOR2 - Tô màu độ thị 2 15 26 57.69%
1009 MEDIAN - Số trung vị 15 52 28.85%
1011 SUMSEQ - Tổng lớn nhất 15 81 18.52%
1018 ACTIVITY - Trò chơi tập thể 15 33 45.45%
251 CHOOSE1 - Chọn hình Ver 1 15 29 51.72%
1547 CLOUD - Điện toán đám mây 16 73 21.92%
527 GCDSUM – Tổng ước chung 16 54 29.63%
537 BAODONG – Bao đóng 16 19 84.21%
813 WRESTLING - Đấu vật 16 35 45.71%
815 CONCOMP - Thành phần liên thông 16 76 21.05%
10040 PRESENT Tán gái :v (Beginner Free Contest 31) 16 41 39.02%
587 INOUTSEQ - Cập nhật In-Out 16 27 59.26%
852 SUMMAX3 - Dán tranh 16 20 80.00%
1370 CTREE - Tâm của cây 16 47 34.04%
1122 CAKE - Cắt bánh 16 57 28.07%
622 3DGEOMETRY - Khoảng cách 3D 16 32 50.00%
625 FUNCTION 16 19 84.21%
127 MAXFLOW - Luồng cực đại trên mạng 16 210 7.62%
1409 TABLE 16 133 12.03%
410 MATRIXMUL - Nhân ma trận 16 38 42.11%
1438 NASA - Kế hoạch phóng tàu vũ trụ 16 41 39.02%
5049 KHAMBENH - Khám bệnh 16 31 51.61%
699 CD2B08 - K chữ số tận cùng 16 35 45.71%