Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
404 PWORDSAFE - Mật khẩu an toàn 69 152 45.39%
451 DPPAINT – Sơn nhà 69 127 54.33%
256 TBC - Dãy số 70 295 23.73%
393 BTNUGA - Những gói kẹo Nuga huyền thoại 70 136 51.47%
432 DPCUTREC – Cắt hình chữ nhật 70 203 34.48%
314 MK3SUM1 – Tính tổng nghịch đảo 71 379 18.73%
194 WATER - Đổ nước 71 233 30.47%
12 HY005 - Dãy con có tổng nhỏ nhất 72 313 23.00%
5145 BFS - Tìm kiếm theo chiều rộng 72 117 61.54%
554 HSPANTREE – Cây khung nhỏ nhất 72 211 34.12%
576 COMNET - Mạng máy tính 72 110 65.45%
594 SCHOOL - Đường đến trường 72 279 25.81%
606 CANDY - Chia kẹo 72 163 44.17%
444 DPSTEPS – Cầu thang nhà A Phủ 72 290 24.83%
16 HY009 - Ngịch thế 73 114 64.04%
343 BIN2HEX – Nhị phân sang thập lục phân 73 128 57.03%
544 CUTBRIDGES – Khớp và cầu 74 155 47.74%
318 MK15SUM – Tính tổng version 6 74 276 26.81%
696 SUMDIV - Tổng ước 74 282 26.24%
5144 DFS - Tìm kiếm theo chiều sâu 75 167 44.91%
366 NEWYEAR - Chúc Tết 75 153 49.02%
513 BITINVCNT – Đếm số nghịch thế 76 190 40.00%
433 DPLINEGAME – Trò chơi với băng số 76 136 55.88%
456 TONGUOC2 – Tính tổng ước 2 76 168 45.24%
1246 BONUS - Phần thưởng 76 316 24.05%