Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
451 DPPAINT – Sơn nhà 61 118 51.69%
205 PRODUCT - Tích các số 61 231 26.41%
1246 BONUS - Phần thưởng 61 244 25.00%
508 ITRMQSEQ – Truy vấn Minimum trên dãy số 61 157 38.85%
303 TTHCN2 – Hình chữ nhật version 2 62 175 35.43%
323 MK29SOHOC – Ước số (4) 62 266 23.31%
338 DKSODEP – Số đẹp 62 144 43.06%
345 DEC2HEX – Thập phân sang thập lục phân 62 118 52.54%
404 PWORDSAFE - Mật khẩu an toàn 62 137 45.26%
406 BPOWERN - Tính lũy thừa 62 223 27.80%
5020 MINARR - Chỉ số của phần tử nhỏ nhất 62 147 42.18%
421 DPLINES – Chia dòng văn bản 62 159 38.99%
214 CONGRESS - Cuộc họp 62 125 49.60%
497 Mã bài HFAMOUS – Người nổi tiếng 62 169 36.69%
606 CANDY - Chia kẹo 63 141 44.68%
5038 DELSPACE - Xóa dấu cách 63 84 75.00%
432 DPCUTREC – Cắt hình chữ nhật 63 169 37.28%
320 MK20SOHOC – Liệt kê ước nguyên dương 64 229 27.95%
388 BCATALAN - Tính số CATALAN 64 156 41.03%
395 BTFLOWER - Khăn đỏ và bó hoa tặng bà 64 192 33.33%
5018 SUMARR - Tổng dãy số 64 105 60.95%
227 ARRAYM - Tăng đầu giảm cuối 64 180 35.56%
433 DPLINEGAME – Trò chơi với băng số 65 116 56.03%
211 TICKETS - Mua vé xe buýt 65 172 37.79%
2067 SUMEZ - Tổng dễ 66 146 45.21%