Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
509 ITQMAX – Truy vấn Maximum 57 126 45.24%
837 PACKING - Xếp đồ chơi 58 142 40.85%
240 IZO - Tấm cách nhiệt 58 84 69.05%
309 TTDTICH – Diện tích 59 140 42.14%
345 DEC2HEX – Thập phân sang thập lục phân 59 108 54.63%
508 ITRMQSEQ – Truy vấn Minimum trên dãy số 59 151 39.07%
87 PRIMES - Liệt kê số nguyên tố 60 136 44.12%
626 HARMONY 60 109 55.05%
5029 UPPER - Xâu ký tự HOA 60 87 68.97%
437 DPHALL – Xếp lịch hội trường 60 192 31.25%
217 NUMBERS - Số may mắn 60 113 53.10%
1544 KARA - Karaoke 61 162 37.65%
313 TTDATE2 – Đổi thời gian 61 106 57.55%
320 MK20SOHOC – Liệt kê ước nguyên dương 61 217 28.11%
600 HEIGHT 61 239 25.52%
404 PWORDSAFE - Mật khẩu an toàn 61 138 44.20%
205 PRODUCT - Tích các số 61 233 26.18%
214 CONGRESS - Cuộc họp 61 124 49.19%
303 TTHCN2 – Hình chữ nhật version 2 62 168 36.90%
323 MK29SOHOC – Ước số (4) 62 248 25.00%
427 DPKMAI – Mua hàng khuyến mại 62 136 45.59%
211 TICKETS - Mua vé xe buýt 62 157 39.49%
497 Mã bài HFAMOUS – Người nổi tiếng 62 167 37.13%
501 HPUSHPOP – Thao tác với hàng đợi ưu tiên 62 235 26.38%
338 DKSODEP – Số đẹp 63 146 43.15%